UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

26.05.2020r. - 29.05.2020r. - do godz. 15.00 składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.06.2020r. - 02.06.2020r. - prace komisji rekrutacyjnej

03.06.2020r.- godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki)

03.06.2020r. - 05.06. 2020r. - do 15.00 złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczenia woli

09.06.2020r. - godz. 9.00 opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

UWAGA:

od 25 maja br. rozpoczynamy zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z klas I-III PSP oraz przedszkolaków.

W każdym oddziale może być 12 uczniów ( 1 dziecko na 4 m2) w związku z ograniczoną liczbą miejsc do szkoły i przedszkola  przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, których pracodawca nie umożliwia pracy zdalnej.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE nr 18/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

z dnia 06. 05. 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

 • § 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy    w Minkowicach Oławskich w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24. 05. 2020 r. w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.psp-minkowice-olawskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

 • § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Bąk

(podpis Dyrektora)

Pomóżmy Marcie

Marta jest uczennicą PSP w Bystrzycy Oławskiej a mieszka w Wójcicach, nasi uczniowie z pomocą rodziców mieli przeprowadzić kiermasz słodkości i tostów, żeby pomóc Marcie. Niestety sytuacja obecnie panująca w naszym kraju, uniemożliwiła nam przeprowadzenie zbiórki.Dlatego prosimy wszystkich o pomoc Marcie klikając w poniższy link:

https://www.siepomaga.pl/zycie-martyMarta

Zarządzenie Nr 17/ 2019/ 2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U. poz. 493 )

Dyrektor PSP im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich zarządzam co następuje:

 • §1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku, szkoła prowadzi działalność na odległość, zwaną dalej zdalnym nauczaniem, wykorzystując do tego metody i techniki jakimi dysponuje.
 • §2. Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny.
 • §3. Dopuszcza się również inne formy wspomagające takie jak: kontakt telefoniczny, komunikatory, grupy społecznościowe.
 • §4. Za pomocą dziennika elektronicznego uczniowie każdego dnia w godzinach 9:00 –13:00 otrzymują materiały do zdalnej nauki. Natomiast w klasach 1-3 wskazane jest wysyłanie materiałów z jednodniowym wyprzedzeniem, co jest związane koniecznością pomocy rodzicielskiej.
 • §5. W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, celem wyjaśniania pojawiających się trudności lub jakichkolwiek niejasności.
 • §6. W procesie nauki zdalnej istnieje konieczność indywidualizacji nauczania, czyli dostosowania realizowanych treści oraz zadawanych prac do możliwości psychofizycznych uczniów.
 • §7. Nadrzędnym celem zdalnego nauczania jest równomierne obciążenie uczniów                             w poszczególnych dniach nauki oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia.
 • §8. Potwierdzeniem obecności przez ucznia w zdalnych zajęciach w klasach starszych jest odebranie przez niego wiadomości, natomiast w młodszych klasach odebranie wiadomości przez rodzica.
 • §9. Monitorowanie postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów ustala każdy z nauczycieli. Po akceptacji dyrektora szkoły, informację przekazuje uczniom oraz rodzicom.
 • §10. Zajęcia zdalne mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia rekomendowanych przez MEN:
 1. materiały edukacyjne –polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
 • e- podreczniki.pl
 • Portal wiedzy dla nauczycieli
 • Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 • Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 • Portal lektury.gov.pl
 • Strona Centrum Nauki Kopernik
 • Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 • Strona Krajowego Biura Programu e-Twinning
 • Serwis Ninateka
 • Serwis   Szkolna
 • Biblioteka Cyfrowa Polonia
 • Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Serwis Telewizji Polskiej
 • Serwis Polskie Radio Dzieciom
 • inne materiały wskazane przez nauczyciela;
 1. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem ;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 • §11. Uczniom klas ósmych należy zapewnić warunki, w których mogą powtarzać i utrwalać wiedzę niezbędną do egzaminów. Dla tych uczniów treści kształcenia oraz ilość zadań z pozostałych przedmiotów powinna być ograniczona do wymagań koniecznych zapisanych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów.
 • §12. W klasach 1-3 realizowanie lekcji w sposób zdalny wymaga pomocy i kontroli rodziców.
 • §13. Szczególną opieką należy objąć uczniów z niepełnosprawnością, objętych zajęciami rewalidacyjnymi, poprzez dostosowanie wiadomości i umiejętności do ich indywidualnych możliwości intelektualnych i edukacyjnych.
 • §14. Rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną powinni być informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.
 • §15. Dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinien uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży.
 • §16. Na skutek umowy zawartej miedzy uczniem i nauczycielem, po powrocie do szkoły nauczyciel może ocenić różne formy aktywności uczniów, na przykład: projekty, wypracowania, referaty, zdjęcia, filmy, prace wytwórcze i oraz inne ustalone.
 • §17. Kontakt   dyrektor- nauczyciel-rodzic odbywać się będzie systematycznie poprzez dziennik elektroniczny, podobną formę przybierają konsultacje nauczycieli z rodzicami, możliwy jest także kontakt telefoniczny oraz portale społecznościowe.
 • §18. Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:
 1. analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego
 2. analizę propozycji tygodniowego zakresu treści nauczania
 3. sprawozdania nauczycieli
 4. kontaktów z rodzicami uczniów i uczniami przez dziennik elektroniczny
 • §19. Po powrocie do szkoły nastąpi powtórzenie oraz usystematyzowanie wiadomości i umiejętności uczniów.
 • §20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dyrektor PSP im. Jana Brzechwy

w Minkowicach Oławskich

Anna Bąk

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine