1. Nauczanie na odległość odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika (Uonet +), platform edukacyjnych proponowanych przez MEN lub wybranych przez nauczyciela oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 2. W przypadku braku możliwości realizowania nauczania na odległość przez ucznia, (brak warunków technicznych, inne..) nauczyciel jest zobowiązany przekazać do sekretariatu szkoły materiały w wersji papierowej, które rodzic danego ucznia będzie mógł odebrać     w godzinach pracy sekretariatu. Zachowując zasady bezpieczeństwa materiały te będą przekazane przez okno.
 3. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg dotychczasowego planu, realizowanego przed zawieszeniem zajęć w szkole.
 4. Treści nauczania będą zmodyfikowane z uwzględnieniem warunków technicznych prowadzonego zdalnie nauczania, możliwości psycho - fizycznych ucznia, zasad higieny pracy     z użyciem sprzętu elektronicznego oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 5. Nauczyciel realizując zajęcia na odległość, na bieżąco, każdego dnia, przekazuje uczniom klasy, w której tego dnia ma zaplanowane lekcje: temat lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła     i materiały, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu.
 6. Realizując zajęcia zdalnie nauczyciel podając uczniowi zakres materiału do samodzielnej pracy jest jednocześnie zobowiązany do przekazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 7. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy ucznia i jego postępów w nauce polegać będzie na sprawdzaniu, analizowaniu i ocenianiu wykonanych przez ucznia i przekazanych nauczycielowi zadań i prac.
 8. Wykonane przez ucznia zadania, prace mogą być przekazywane nauczycielowi drogą mailową (na adres służbowy) lub za pomocą platformy edukacyjnej w formie dokumentów lub zdjęć.
 9. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 10. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 11. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
 12. Do monitorowania postępów uczniów, weryfikowania ich wiedzy i umiejętności oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i ocenach wykorzystywany będzie dziennik elektroniczny (Uonet+).
 13. Konsultacje dla rodziców i uczniów będą prowadzone, w miarę możliwości, podczas lekcji realizowanej przez nauczyciela wg planu. Będą również możliwe poza godzinami lekcyjnymi poprzez kontakt mailowy.

Informuję, że z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje do odwołania zakaz wstępu na teren szkoły dla osób niebędących jej pracownikami. Zakaz dotyczy również terenów przyszkolnych – placu zabaw i boiska  sportowego.

Anna Bąk

dyrektor PSP im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich

W związku z decyzją rządu informuję, od poniedziałku 16.03 żadne dzieci nie przychodzą do szkoły. Powinny przebywać pod opieką w domu.

Przypominam, że rodzicom, którzy mają dziecko w wielu do 8 lat w związku z nagłym, nieprzewidzianym zamknięciem szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni - szczegółowe informacje na stronie ZUS.

 (oświadczenie zasiłek opiekuńczy)

SZKOŁA ZAMKNIĘTA

Szanowni Rodzice,

w związku z decyzją rządu informuję, że od 12 do 25 marca br. zostają w szkole zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

12 i 13 marca (czwartek i piątek) w szkole będą się odbywały tylko zajęcia opiekuńcze - dla tych dzieci, których rodzice nie zdążą jeszcze zorganizować opieki.

Od poniedziałku 16.03 żadne dzieci nie przychodzą do szkoły. Powinny przebywać w domu.

Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły.

Anna Bąk dyrektor PSP w Minkowicach Oławskich.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KAPITAŁEM NASZEJ PRZYSZŁOŚCI”  W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SZKOŁY SĄ  ODWOŁANE OD 12.03.2020r.

W dniu 03.03.2020r. w UMiG Jelcz-Laskowice odbyły się eliminacje OTWP. Nasza szkołę reprezentowało sześciu uczniów w dwóch grupach wiekowych.

Grupa I: Maja Łukasik, Oliwier Rogowski i Przemysław Rudnicki.

Grupa II: Filip Kamiński, Gabriela Wepa i Monika Cybulska.

Uczniowie odpowiadali pisemnie na 25 pytań testowych oraz ustnie na wylosowany zestaw trzech pytań.

Nasi  uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, funkcjonowania straży pożarnej, wyposażenia  samochodów , zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po zaciętej i emocjonującej walce Maja Łukasik zajęła I miejsce, Oliwier Rogowski III miejsce  ( w grupie pierwszej ) a Filip Kamiński I miejsce ( w grupie drugiej).

Nasza szkoła zwyciężyła również w kategorii szkół w gminie i otrzymała piękną statuetkę. Opiekunem uczniów była pani Teresa Kawałko.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w  kolejnym etapie , który odbędzie się  31 marca w Starostwie Powiatowym.

2020 03 0 Konkurs OTWT2020 03 0 Konkurs OTWT22020 03 0 Konkurs OTWT32020 03 0 Konkurs OTWT4

 

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine